IMG_1096

ตรวจรับรองคุณภาพวิชาชีพ(กว.) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

วันนี้ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตารจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา (กว.) ประกาศนียบัตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช และนางสาวกนกพร ส่องศรี เพื่อขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ของสภาวิศวกรและได้รับรอวหลักสูตรและสถาบันการศึกษา สาขาวิสวกรรมอุตสาหการต่อไป

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Tags: No tags

Comments are closed.