ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

วันนี้ (9-12 กรกฎาคม 2561) เวลา 08.30 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน โดยมี ผศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา  เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน อาจารย์ชาญวิช สุวรรรพงศ์ กรรมการ และอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์ กรรมการและเลขานุการ เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติการตามตัวบ่งชี้ อันจะนำมาเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และมีผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ โดยในวันตรวจประเมินผู้รับการตรวจประเมินจะนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร ได้เเก่ หลักสูตร (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนและจะมีการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาในการประชุมครั้งหน้าต่อไป

ภาพ:ข่าว งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

Tags: No tags

Comments are closed.