ประกันสำนักงาน 60_๑๘๐๖๒๗_0005

โครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2561 โดย รองศ่าสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานในงาน  และคณะกรรมการประเมิน ดร.พันตรี โคมพิทยา ประธานกรรมการ นางอาพาพร สุพร กรรมการเเละเลขานุการ  และนางสุนันทา เอ๊ฟวา กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพดการศึกษา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯต่อไป

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.