136738

วิศวกรรมโลจิสติกส์ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1

รอบรั้วกันเกรา : วิศวกรรมโลจิสติกส์ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร                                                             โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  นางสาวพรฑิตา ถามะพันธ์  และนายภาณุพงษ์ ประจงค้า ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ             เรื่อง “การจัดเส้นทางเดินรถประจำทางเเละกำหนดตารางเวลาที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนม”

จังหวัดนครพนมมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเเละโลจิสติกส์ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ สามารถเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งคน         หรือสินค้าระหว่างประเทศทย-ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้  โดยปัจจุบันจังหวัดนครพนม มีจุดผ่านแดนถาวร คือ สะพานมิตรภาพ  ไทย-ลาว ๓                      (นครพนม-คำม่วน) ซึ่งมีศักยภาพเชื่อมต่อไปยังเส้นทางหมายเลข ๑๔ ในเวียดนามและจีนได้อย่างรวดเร็วกว่าทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศจึงจำเป็นต้องมีระบบขนส่งสาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบันเส้นทางการเดินรถประจำทางยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดนครพนม และการจัดตารางเวลาในการเดินรถประจำทางภายในจังหวัดยังขาดความถี่ของรถที่เหมาะสมและ เวลารอ คอยที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดนครพนม และเสนอแนวทางการ จัดเส้นทางและตารางเวลารถประจำทางที่เหมาะสมมากขึ้นและรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนม

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Tags: No tags

Comments are closed.