คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธานอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ อนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และ ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
การจัดโครงการฯครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 2557 และทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
Tags: No tags

Comments are closed.