คู่มือประกอบการดำเนินกิจกรรม 5ส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาคณะฯ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุน
และผลักดันให้ทุกหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดำเนินกิจกรรม 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เป็นกิจกรรมพื้นฐานของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ปฏิบัติงานและบริเวณโดยรอบ
ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และเกิดความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ

 

 

มกราคม 2561

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

คลิกเพื่อเปิดไฟล์

Tags: No tags

Comments are closed.