คู่มืองานประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก จากข้อกำหนดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษามีความสำคัญยิ่ง และหน่วยงานจะต้องดำเนินการอย่างจริงจัง

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตระหนักและเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ หน่วยงานสายสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ใช้ในการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาว และมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

 

มกราคม 2561

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

คลิกเพื่อเปิดไฟล์

Tags: No tags

Comments are closed.