เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัย การเขียนตำรา การขอตำแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนารูปแบบการสอน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรสายวิชาการในสังกัด ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ

เรื่อง “การวิจัย การเขียนตำรา การขอตำแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนารูปแบบการสอน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย  ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาสิน

และรองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ Savan Resorts สะหวันนะเขต เซโน ประเทศลาว

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.