IMG_3825

โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเเละสถาบันราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนเเก่น พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ ได้เข้าร่วมประชุม” โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานเชิงพัฒนาร่วมกัน และเป็นการรวมพลังทำงานสร้างผลลัพธ์และคุณค่ามากกว่าการทำงานเป็นองค์กรเดียว ซึ่งจะมีการเเลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือเเละเทคโนโลยี นำไปสู่การทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ภาพ:ข่าว จีรวัฒน์ แก้วบุดตา  

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

Tags: No tags

Comments are closed.