IMG_3780 - Copy

โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษา ร่วมต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม และโรงเรียนชุมชนเทศบาล3พินิจพิทยานุสรณ์ จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและมีความเข้าใจศาสตร์ด้านวิศวกรรมในเเขนงต่างๆ เพิ่มมากขึ้นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพ : ข่าว จีรวัมน์ แก้วบุดตา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

    

Tags: No tags

Comments are closed.