IMG_3355

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๒ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมขานชื่อนักศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 17 ราย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คือ นายชัยชาญ ศรีทองทา นายธีระวุฒิ แพงด้วง นางสาวนันทนา ไชยสุระ นายบุญเขียว คำมะวง นายปรเมศร์ อ่อนพุทธ นายวัชระ บุญหลาย นายสถิตย์ ไชยป่ายง นายอลงกรณ์ บรรดาศักดิ์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คือ นายกฤตวิทย์ สิงห์เงา นายกฤษดา ภูต้ายผา นายจักรกริช เทพา นายจักกฤษ เสนาศรี นางสาวชลธิชา ปลัดจ่า นายทรงศักดิ์ พลรักษา นายภานุพงษ์ พิมพงษ์ และนายอภิชาติ ศรีสันต์โดยในโอกาสนี้ ได้ร่วมถ่ายภาพแก่คณาจารย์และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

Tags: No tags

Comments are closed.