คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุมร่างกรอบเเนวคิดแผนกลยุธ์ 61

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมประชุมร่างกรอบแนวคิดแผนกลยุทธ์คณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดดำเนินการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีความพร้อมในด้านบุคลากรที่จบการศึกษาตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน มีห้องปฏิบัติการที่พร้อมต่อการเรียนการสอน ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดสอนทั้งหมด 4 สาขา ได้เเก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ถูกเปิดขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้านโลจิสติกส์ของจังหวัดนครพนม และนอกจากนั้นยังมีความจำเป็นต้องเปิด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เเละสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หากคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการวางยุทธศาสตร์ของคณะฯ ให้ถูกต้อง คณะฯ มีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก และจะเป็นคณะฯที่เป็นกำลังหลักของมหาวิทยาลัยนครพนมในอนาคต

Tags: No tags

Comments are closed.