แจ้งกำหนดการฟังผลคำร้อง และกำหนดชำระค่าดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นผลการเรียน

ตามที่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้น การเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 บัดนี้ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้นผลการเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้พิจารณาผลการขอเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้น การเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ผู้ประสานงานเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นผลการเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาดังรายนามในเอกสารแนบที่ 1 เข้ารับฟังผลคำร้องเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้นการเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและค่าคะแนนของรายวิชาจากการศึกษาในระบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

Tags: No tags

Comments are closed.