IMG_9240

แสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเเละการจัดการ เข้ารับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลเรียนดี

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพนมเมธี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวรุจาภา นันทโพธิ์เดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเเละการจัดการ และ นางสาวทาริการ อินทรี นักศึกษา ปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตหการฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในครั้งนี้ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบช้อ ดอกไม้ เเสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเหรียญรางวัลเรียนดี 
ประจำปี 2564

IMG_9200

คณะวิศวกรรมศาสตร์ตรวจATKเชิงรุก เตรียมพร้อมกลับมาเปิดการเรียนการสอน On-site

วันนี้ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราชควาย ตรวจเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน 100 คน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ก่อนเปิดดำเนินการเรียนการสอน On-site โดยมีผลการตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมด ภายใต้มาตรการหลักปฎิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

อาจารย์คมสัน

ขอแสดงความยินดี กับผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยเเพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีแก่
อาจารย์คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐาน Scopus ระดับ Q 3