อาจารย์คมสัน

ขอแสดงความยินดี กับผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยเเพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีแก่
อาจารย์คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐาน Scopus ระดับ Q 3