อาจารย์นาถสุขศีล copy

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้
   1. อาจารย์ ดร.นาถ สุขศีล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รหัส 1104) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
   2. อาจารย์ ดร.แสงสุรีย์ พังเเดง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รหัส 1104) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565
   3. อาจารย์ คมสันต์ วงศ์กาฬาสินธุิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รหัส 1110) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

LINE_ALBUM_11-05-66_๒๓๐๕๑๖_66

และได้มีการจัดประกวดโครงาน ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้าน ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษา ได้แสดงความสามารถ และเกิดการเรียนรู้อย่างยั้งยืน


เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI Association) ได้จัดงานประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 20 ขึ้น ณ โรงเเรมเฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม จังหวัดนครพนม และได้มีการจัดประกวด โครงาน ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้าน ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีสิ่งและแวดล้อม ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษา ได้แสดงความสามารถ และเกิดการเรียนรู้อย่างยั้งยืน

อาจารย์คมสัน

ขอแสดงความยินดี กับผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยเเพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีแก่
อาจารย์คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐาน Scopus ระดับ Q 3