เผยแพร่เอกสาร/ข่าวสาร งานประกันคุณภาพการศึกษา

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

วันนี้ (9-12 กรกฎาคม 2561) เวลา 08.30 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูต…
Read more

โครงการการจัดการความรู้และสัมมนาวิชาการด้านการวิจัย(KM)

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. กลุ่มงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้(KM) และสัมนาวิชาการด้านการวิจัย ในหัวข้อ …
Read more

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มนพ. เข้าร่วม “กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1/2561”

(วันนี้ 4 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่       …
Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร …
Read more

คู่มือประกอบการดำเนินกิจกรรม 5ส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาคณะฯ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยผู้บริหาร…
Read more

คู่มืองานประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการปร…
Read more