IMG_4786

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (11 มิถุนายน 2562)  คณะวิศวกรรมศาสต์ มหาวิทยาลัยนครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน นำโดย ดร.นาถ สุขศีล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี ดร.ก้องรัฐ นกแก้ว และดร.เเสงสุรีย์ พังเเดง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  โดยมีผู้ที่มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เป็นจำนวน 14 คน  ผู้เข้าสอบทุกคนต่างนำความรู้ความสามารถ และผลงาน  มานำเสนอต่อคณะกรรมการสอบอย่างเข้มข้น ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 http://en.npu.ac.th/web/

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

IMG_4394

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการที่ได้รับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานกรรมการประเมินหลักสูตร โดยมีคณะผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ โดยในวันตรวจประเมินผู้รับการตรวจประเมินจะนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร  และสัมภาษณ์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนและจะมีการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาในการประเมินครั้งต่อไป

ภาพ : ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วศ.บ คอมพิวเตอร์_๑๙๐๖๐๓_0026

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการที่ได้รับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานกรรมการประเมินหลักสูตร โดยมีคณะผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ โดยในวันตรวจประเมินผู้รับการตรวจประเมินจะนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร  และสัมภาษณ์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนและจะมีการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาในการประเมินครั้งต่อไป

ภาพ : ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

36270680_1829892877076450_2329785690952302592_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบที่5) ตั้งเเต่วันนี้ ถึง 11 กรกฎาคม 2561

IMG_6682

โครงการการจัดการความรู้และสัมมนาวิชาการด้านการวิจัย(KM)

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. กลุ่มงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้(KM) และสัมนาวิชาการด้านการวิจัย

ในหัวข้อ RPL:IPV6 Routing Protocal For Low-Power And Lossy Networks. โดย อาจารย์ชาญวิช สุวรรณพงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Multivariate Statistical Process Control (MSPC) For Industrialprocess Big Data. โดย ดร.บัณฑิต บุญขาว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ การรู้จำภาพใบหน้าโดยไม่ขึ้นกับสภาพแสงด้วยภาพใบหน้ามาตรฐานกับวิธี พีซีเอ โดย นายวิทวัส แสวงผล นศ. ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องบรรยาย 82 ที่นั่ง ชั้น1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติของคณาจารย์ รวมถึงเป็นการเผยเเพร่และเเรกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม