รูปวันรับทุน 15-16_๑๙๐๕๒๒_0001

บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 ทุน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มามอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 40,000 บาท โดยมีนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เเก่ นางสาวณริสรา สำรองพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป

 

ภาพ : ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

IMG_3746

อธิการบดี มนพ.ถ่ายทอดนโยบายการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยนครพนม

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมการถ่ายทอดนโยบายการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุม ครั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารวิชาการ บริหารหลักสูตร โดยสามารถเอื้อให้เกิดการบูรณาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาและเกิดความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพ : ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

IMG_2909

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญถวายสังฆทานและมาเวียนเทียนในวันมาฆบูชาวัดน้อยโพธิ์คำ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่วัดน้อยโพธิ์คำ อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ได้จัดกิจกรรมถวายสังฆทาน ทำวัดเย็น และร่วมพิธีเวียนเทียนยรอบอุโบสถ โดยในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชาวพุทธทั้งหลายจะร่วมใจกันประกอบพิธีถวายเครื่องสักการบูชา ขอพร เพื่อทำนุศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาวไทย และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นการถวายเป็นพุทธบูชาต่อไป

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

IMG_2167

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเเละพัฒนา บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด

วันนี้ (8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.) ณ. ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ นางสาวพัลลภา ศรีเชียงหวาง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเเละพัฒนา บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด เนื่องในโอกาสการประชุมหารือการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ และการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์กับทางบริษัท และเยี่ยมชมสถาบัน

IMG_1489

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเชิดชูเกีรยติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. ที่บริเวณจุดถ่ายภาพบัณฑิต สนามฟุตบอล คณะเกษตรและเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมบันทึกภาพหมู่บัณฑิตฯ ที่สำเร็จการศึกษา และในช่วงเวลา 16.30น. คณะฯ ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิตให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 14 คน โดยคณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีมอบของที่ระลึกแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

capture-20181215-124949

โครงการ KM สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้จัดโครงการ KM สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรพล อุปชาบาล ในฐานะวิทกรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานประจำ (แบบสอบถามออนไลน์) โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม(KM สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรนำการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

IMG_1291

ตรวจรับรองคุณภาพวิชาชีพ(กว.) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

วันนี้ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตารจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา (กว.) ประกาศนียบัตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย นายลือชัย ทองนิล รองศาสตราจารย์พิชิต ลำยอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ และนางสาวกนกพร ส่องศรี เพื่อขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ของสภาวิศวกรและได้รับรอวหลักสูตรและสถาบันการศึกษา สาขาวิสวกรรมไฟฟ้าต่อไป

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

IMG_1096

ตรวจรับรองคุณภาพวิชาชีพ(กว.) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

วันนี้ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตารจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา (กว.) ประกาศนียบัตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช และนางสาวกนกพร ส่องศรี เพื่อขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ของสภาวิศวกรและได้รับรอวหลักสูตรและสถาบันการศึกษา สาขาวิสวกรรมอุตสาหการต่อไป

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์