Loading
IMG_8347

ขอแสดงความยินดี…บัณฑิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทุกท่าน


วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำซุ้ม ร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ณ บริเวณสวนหย่อมป้ายเกียร์ อาคาร
เรียนวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

capture-20210709-134223

โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองเทา อำเภอท่าอุเทน และ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

การบริการวิชาการเป็นหนึ่งในภาระกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามปรัชญาและบริบทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี การสำรวจความต้องการของ ชุมชนตามสภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม และนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้ตรงตามความต้องการของชุมชนทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงไดจัดทําโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย บูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรม มา ใชเปนแนวทางการบริการวิชาการให มี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของคณะและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ นักศึกษาสามารถนำความรู้จากรายวิชาในการแก้ปัญหาซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรายวิชา นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการ บริการที่ ตอบสนองความต้องการของสังคม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะจากประสบการณ์และช่ วยเหลือชุมชนอีกด้วย

กลึง

ประกาศ วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 เรื่อง จัดกลุ่มนักศึกษา

แจ้งถึงนักศึกษาชั้นปีที่1 ทุกคน วิชาปฏิบัติการโรงงาน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อเเละกลุ่มเรียนได้ตามเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้

187051090_2904145959902365_2432210148018683831_n

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (KM) เรื่อง การคิดต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร

หลิน 3

คณะทำงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นเเบบผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทำงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นเเบบผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นเเบบ จำนวนเงิน 100,000 บาท นำโดย นายคมศักดิ์ หารไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะและนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ได้นำเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้าของเครื่องทอผ้าแบบไม้ และเเลกเปลี่ยนความคิดเพื่อพัฒนาเครื่องทอผ้าให้ได้ตามมาตรฐานและตอบโจทย์กับความต้องการของชุมชน

IMG_4725

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10:30 น. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และนายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวนการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหว้า และ ผอ.สิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ซึ่งมีคณาจารย์ ของมหาวิยาลัยนครพนม บุคลากรของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและสารเสพติด (อาคาร5ชั้น) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์
ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายมิติตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม อาทิ นวัตกรรมด้านการบริการสาธารณสุข การดำเนินงานของแพทย์และพยาบาล เช่น การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมและอุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยด้วยสัญญาณไร้สาย ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid19) ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ (Autonomic Medicine Care) หน้ากากแรงดันบวก การออกแบบข้อเข่าเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับกายวิภาคของคนไทย เครื่องส่องไฟแอลอีดีอัฉริยะสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นต้น

73482814_960141617686530_1630795401504227328_n

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรเยาวชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ทำความดี เนื่องในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ Logistics Engineering NPU และ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering NPU

เข้ารับมอบเกียรติบัตรจิตอาสาทำความดี เนื่องในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562             จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

IMG_7223

โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ กล่าวต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง  จำนวน 150 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและมีความเข้าใจศาสตร์ด้านวิศวกรรมในเเขนงต่างๆ เพิ่มมากขึ้นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพ : ข่าว จีรวัมน์ แก้วบุดตา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Shopping Basket