IMG_4786

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (11 มิถุนายน 2562)  คณะวิศวกรรมศาสต์ มหาวิทยาลัยนครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน นำโดย ดร.นาถ สุขศีล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี ดร.ก้องรัฐ นกแก้ว และดร.เเสงสุรีย์ พังเเดง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  โดยมีผู้ที่มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เป็นจำนวน 14 คน  ผู้เข้าสอบทุกคนต่างนำความรู้ความสามารถ และผลงาน  มานำเสนอต่อคณะกรรมการสอบอย่างเข้มข้น ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 http://en.npu.ac.th/web/

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

IMG_4563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม งานรับเข้านักศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรศ.ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และแนะนำคณะคณาจารย์ ผู้บริหารบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่อยู่ในรั่วมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยรวมถึงการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ซึ่งในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

IMG_4394

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการที่ได้รับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานกรรมการประเมินหลักสูตร โดยมีคณะผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ โดยในวันตรวจประเมินผู้รับการตรวจประเมินจะนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร  และสัมภาษณ์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนและจะมีการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาในการประเมินครั้งต่อไป

ภาพ : ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วศ.บ คอมพิวเตอร์_๑๙๐๖๐๓_0026

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการที่ได้รับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานกรรมการประเมินหลักสูตร โดยมีคณะผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ โดยในวันตรวจประเมินผู้รับการตรวจประเมินจะนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร  และสัมภาษณ์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนและจะมีการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาในการประเมินครั้งต่อไป

ภาพ : ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

IMG_4226

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการที่ได้รับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานกรรมการประเมินหลักสูตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ โดยในวันตรวจประเมินผู้รับการตรวจประเมินจะนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร  และสัมภาษณ์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนและจะมีการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาในการประเมินครั้งต่อไป

ภาพ : ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

IMG_4087

สภาวิศวกรตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะ วิศกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาที่สาขาได้ยื่นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตร พ.ศ. 2562) ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อพิจารณารับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยมี นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข รองประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฑทรัพย์ อนุกรรมการ นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย อนุกรรมการ และนางสาวโชติกา ทยากรโกสิน ผู้ช่วยเลขานุการ ได้เดินทางมาประชุมร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองต่อไป

ภาพ : ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปวันรับทุน 15-16_๑๙๐๕๒๒_0001

บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 ทุน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มามอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 40,000 บาท โดยมีนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เเก่ นางสาวณริสรา สำรองพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป

 

ภาพ : ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

IMG_3746

อธิการบดี มนพ.ถ่ายทอดนโยบายการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยนครพนม

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมการถ่ายทอดนโยบายการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุม ครั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารวิชาการ บริหารหลักสูตร โดยสามารถเอื้อให้เกิดการบูรณาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาและเกิดความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพ : ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์