ข่าวทุนวิจัย

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย พ.ศ.2560

ข้อมูลเพิ่มเติม: ไฟล์ประกาศ

ประกาศสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห…
Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2560”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระ…
Read more

ประกาศรายขื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่1)

คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประกาศรายขื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่1) ข้อมูลเพิ่มเติม:&nbsp…
Read more