iEECON 05-03-63_๒๐๐๓๑๘_0059

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2020)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2020) ร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่เเกรนด์วิว โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิชาการจากทั้งประเทศไทย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน อินเดีย กลุ่มประเทศอาเซียน มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนในการนำเสนอผลงานวิจัยที่ก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการผลิตในยุคดิจิทัล รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งในอนาคต

IMG_9861

ผู้เเทนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น (KOSEN) เดินทางพบปะ ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมต้อนรับ Professor Kuniaki YAJIMA จาก National Institute of Technology, Sendai College. เพื่อหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาและการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะ วิทยาลัยต่างๆ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563


IMG_8302

โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0

โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0

เมื่อวันนี้ (17-18 ธันวาคม 2562) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ หัวหน้าโครงการฯ มาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เเก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าฯ และทีมวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ในส่วนของภาคบ่ายจะเป็นการสอนปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำโดย พ.จ.อ.มนัส บุญเทียรทอง และทีมวิทยากรจำนวน 3 ท่าน ที่ให้ความรู้ในกิจกรรมและมีการมอบเกียรติบัตรให้เเก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตลอดทั้งสองวัน

82221

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านร่วมโครงการ “บรูณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0”

่โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

IMG_8101

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562

มื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษาของปีการศึกษา 2562ได้ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเเสดงความยินดีเเก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ร่วมเเสดงความยินดีในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  

 

 

 

ประกันสำนักงาน 60_๑๘๐๖๒๗_0005

โครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2561 โดย รองศ่าสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานในงาน  และคณะกรรมการประเมิน ดร.พันตรี โคมพิทยา ประธานกรรมการ นางอาพาพร สุพร กรรมการเเละเลขานุการ  และนางสุนันทา เอ๊ฟวา กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพดการศึกษา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯต่อไป

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม