IMG_8302

โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0

โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0

เมื่อวันนี้ (17-18 ธันวาคม 2562) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ หัวหน้าโครงการฯ มาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เเก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าฯ และทีมวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ในส่วนของภาคบ่ายจะเป็นการสอนปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำโดย พ.จ.อ.มนัส บุญเทียรทอง และทีมวิทยากรจำนวน 3 ท่าน ที่ให้ความรู้ในกิจกรรมและมีการมอบเกียรติบัตรให้เเก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตลอดทั้งสองวัน

82221

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านร่วมโครงการ “บรูณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0”

่โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

IMG_8101

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562

มื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษาของปีการศึกษา 2562ได้ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเเสดงความยินดีเเก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ร่วมเเสดงความยินดีในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  

 

 

 

ประกันสำนักงาน 60_๑๘๐๖๒๗_0005

โครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2561 โดย รองศ่าสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานในงาน  และคณะกรรมการประเมิน ดร.พันตรี โคมพิทยา ประธานกรรมการ นางอาพาพร สุพร กรรมการเเละเลขานุการ  และนางสุนันทา เอ๊ฟวา กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพดการศึกษา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯต่อไป

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม